Klachtenregeling

 

Wat te doen als u niet tevreden bent?

De meeste patiënten van tandartspraktijk Buchman zijn tevreden over hun tandarts (of tandarts-specialist). U waarschijnlijk ook. Desondanks kan het voorkomen dat u vindt dat hij of zij u verkeerd of onzorgvuldig heeft geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet. Mocht u er samen niet uitkomen, dan kunt u bij de KNMT terecht.

 

Beleid Tandartspraktijk Buchman

Wanneer u ontevreden bent over de wijze waarop u behandeld bent, kennen wij de volgende procedure:

 

1. Terug naar de behandelaar

Als eerste stap in de klachtenprocedure meldt u aan de behandelaar dat u niet tevreden bent. Vraag om een verhelderend gesprek met uw tandarts. U kunt aangeven waarover u ontevreden bent, dit bied de behandelaar de gelegenheid het probleem zo goed mogelijk op te lossen. ​

 

2. Schriftelijke klacht

Indien de behandelaar in uw ogen het probleem onvoldoende heeft opgelost, kunt u dat schriftelijk kenbaar maken bij het management van de praktijk. Hiertoe is een klachtenformulier beschikbaar bij de balie. Uw klacht wordt in behandeling genomen. Indien noodzakelijk wordt u uitgenodigd voor een toelichting of een second opinion.

 

3. Formele klacht

Heeft u het gevoel dat uw klacht door ons niet naar tevredenheid is opgelost, dan kunt u zich wenden tot een onafhankelijke klachtencommissie. Tandartspraktijk Buchman is aangesloten bij de klachtenregeling Instellingen-module van KNMT (Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde). Als u besluit uw probleem per brief aan de KNMT voor te leggen, kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling, De KNMT kan namelijk:

  • een bemiddelende rol spelen;

  • overgaan tot formele behandeling van uw klacht, resulterend in een uitspraak.

 

Bemiddeling

Voordeel van bemiddeling is, dat onder leiding van een deskundige bemiddelaar van de Bemiddelingsraad wordt gezocht naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Als de bemiddeling slaagt, wordt de uitkomst schriftelijk vastgelegd en is daarmee het probleem opgelost.

 

Als bemiddeling niet op prijs wordt gesteld of als een bemiddelingspoging niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u de KNMT vragen om een formele behandeling van uw klacht door de Centrale Klachtencommissie. U en uw tandarts worden dan uitgenodigd voor een gesprek over uw klacht. Beide partijen worden gevraagd om het gerezen probleem toe te lichten. Enige weken later zullen beide partijen schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de uitspraak. Deze kan, als daar aanleiding voor is, vergezeld gaan van een aanbeveling aan de tandarts.

 

Kosten

Aan de bemiddeling zijn geen kosten verbonden. Dat geldt ook voor de klachtbehandeling.

 

Meer informatie over de klachtenregeling kunt u opvragen bij de KNMT. Dat kan schriftelijk via Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein.

Voor een persoonlijk advies of informatie kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP),

Telefoon: 0900-202 5012 (€ 0,90 per gesprek).

Website: http://www.knmt.nl/patienteninfo/klachtenregeling-voor-patienten.html